Screenshot pc shortcut. how to Screenshot/Print Screen on Pc/Laptop Shortcut Trick